Inwoners met ondersteuning vanuit de Wmo wederom tevreden over Bijeen

De medewerkers van Bijeen doen hun uiterste best om onze inwoners zo goed mogelijk te helpen bij hun ondersteuningsvraag. Ieder jaar onderzoeken we daarom de ervaringen van inwoners die gebruik maken van een Wmo-voorziening zoals dagbesteding of hulp bij het huishouden. De rapportcijfers voor de dienstverlening van Bijeen en de ondersteuning van de gecontracteerde partijen over 2020 zijn bekend en wederom erg goed! Bijeen is het netwerk van partijen dat in de gemeente Heusden actief is op het terrein van zorg, jeugd, werk en welzijn.

> Klik hier voor een duidelijk overzicht van de resultaten van 2020

Opvallend is dat meer cliënten dit jaar het gevoel hebben dat er samen naar oplossingen wordt gezocht. Dit is maar liefst met 10%, ten opzichte van 2019, gestegen. Het samen zoeken naar deze oplossing is een belangrijk speerpunt voor Bijeen. Wethouder Peter van Steen legt uit: ‘’Door samen te kijken wat cliënten eventueel zelf kunnen doen, of met hulp uit de directe omgeving, kunnen we ervoor zorgen dat inwoners zelf de regie over het leven behouden. Als het nodig is, organiseert Bijeen professionele ondersteuning’’. Uit de resultaten blijkt ook dat 83% van de gevraagde cliënten zich beter kan redden door de ondersteuning die ze krijgen vanuit Bijeen en vindt 85% dat de ondersteuning past bij de hulpvraag en van goede kwaliteit is.

Dienstverlening
Het eerste contact met Bijeen vindt vaak telefonisch plaats en bijna driekwart van de inwoners die een hulpvraag hebben wisten waar ze moesten zijn. Het eerste contact met Bijeen wordt gewaardeerd met gemiddeld een 7,9. Ook de ‘keukentafelgesprekken’ worden met dit cijfer beoordeeld, ondanks dat deze gesprekken vooral telefonisch of digitaal plaatsvonden door corona. Wethouder Peter van Steen geeft aan trots te zijn op de behaalde scores, met name in deze coronaperiode. ‘’Maar we blijven ook zoeken naar mogelijkheden om het nog beter te doen. Zo gaan we bijvoorbeeld de website www.bijeenheusden.nl anders indelen zodat bezoekers sneller bij de informatie terecht komen die ze zoeken’’, aldus wethouder Peter van Steen.

Hulp bij het huishouden
Het percentage inwoners dat vindt dat ze te weinig hulp bij het huishouden krijgt, is hoger dan bij de andere vormen van Wmo-ondersteuning (namelijk 25% tegenover 15% en 16%). Er is een flinke toename in het aantal inwoners dat gebruik maakt van hulp bij het huishouden vanuit de Wmo. Dit kan komen door het invoeren van het  abonnementstarief. De hulp die vanuit de Wmo wordt aangeboden beperkt zich meestal tot de leefruimten die vaak gebruikt worden. De wethouder geeft aan: ‘’Het is belangrijk dat we vanuit Bijeen goed de verwachtingen scheppen bij inwoners die deze vorm van ondersteuning aanvragen. Het kan zijn dat de particuliere hulp die inwoners gewend waren, niet overeenkomt met de hulp die geboden wordt vanuit de Wmo’’.

Coalitie tegen eenzaamheid
Dit jaar zijn er ook weer vragen gesteld rondom het thema eenzaamheid. Er is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar te zien. In het onderzoek geeft 10% van de ondervraagde Wmo-cliënten aan dat ze meestal of altijd eenzaam zijn. Na het vragen van toestemming is er met iets minder dan de helft (44%) van de inwoners contact opgenomen. Uit deze gesprekken kwam naar voren dat inwoners het vooral fijn vinden om gehoord te worden en te weten welke mogelijkheden er zijn binnen Bijeen. ‘’Ook jongeren ervaren, in deze coronaperiode, gevoelens van eenzaamheid. Het is belangrijk dat we daar ook rekening mee houden’’, vult de wethouder aan. In Heusden spant de coalitie Kom Erbij Heusden zich in om gevoelens van eenzaamheid (preventief) tegen te gaan en degenen die ze ervaren te ondersteunen. Kijk op www.komerbijheusden.nl voor meer informatie over de coalitie.

Continu meten
Dit jaar zijn er ongeveer 1350 inwoners met een toekenning Wmo uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. Daarvan heeft 43% de vragenlijst ingevuld. Een belangrijke reden om te gaan werken met continu meten, is om sneller inzichtelijk te krijgen hoe tevreden inwoners zijn over de dienstverlening en de gecontracteerde zorgaanbieders Wmo. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau ZorgfocuZ.

Meer informatie
Meer informatie over bijeen vind je op deze website of bel met Bijeen: (073) 78 201 78. E-mailen kan ook: info@bijeenheusden.nl.