Jeugdhulp

We zien dat het percentage jongeren uit Heusden dat in de jeugdhulp belandt jaarlijks stijgt en momenteel boven het landelijk gemiddelde zit. Om de hulp aan Heusdense jongeren én het hele gezin te verbeteren, willen we van de huidige jeugdhulp naar heuse gezinshulp binnen Bijeen door het opbouwen van het Heusdense Jeugd- & Gezinsteam (JGT).

We willen voor onze inwoners zorg die gericht is op de hele leefomgeving in plaats van alleen de jeugdige. Om dit voor elkaar te krijgen werkt Bijeen intensief samen met een aantal betrokken partners. Hierdoor kunnen we de hulp aan Heusdense jongeren én het hele gezin verbeteren. Met dit team van gedreven professionals bieden we dichtbij huis effectieve basishulp. Waar nodig verwijzen zij door naar specialistische hulp.

Door deze unieke samenwerking willen we meer en sneller zicht krijgen op de Heusdense verwijzingen. Het JGT kan op termijn daardoor meer invloed hebben op wat er speelt en welke hulp wordt ingezet. Dat maakt het mogelijk om problemen in een vroeger stadium te signaleren en integraal en beter op te pakken. Hierdoor wordt voorkomen dat er (nieuwe) problemen binnen een gezin ontstaan en worden verwijzingen naar specialistische hulp verminderd. Daarnaast willen we dat de collectieve en preventieve hulp meer zichtbaar en toegankelijk is in de kernen van Heusden.

Jeugd- & Gezinsteam

Om deze ambitie te realiseren is het Jeugd- en Gezinsteam binnen Bijeen gestart. Uit verschillende voorbeelden elders in het land blijkt dat deze werkwijze succesvol is en leidt tot betere integrale zorg. Het Jeugd- en Gezinsteam gaat samenwerken met de bestaande wijkteams. Op dinsdag 28 september heeft de gemeenteraad besloten om het plan ‘Heuse jeugdhulp’ vast te stellen, hiervoor jaarlijks € 1.370.000 euro beschikbaar te stellen en de voortgang van het plan eind 2022 te evalueren.

Inkoopstrategie Jeugdhulp

Het college van Heusden heeft op 5 oktober de inkoopstrategie en het selectiedocument voor de inkoop van jeugdhulp vastgesteld. Met deze strategie willen alle gemeenten in de regio Hart van Brabant gezamenlijk de jeugdhulp verder verbeteren. Belangrijkste doel is om tot een overzichtelijker aantal zorgaanbieders te komen. Door met minder zorgaanbieders te werken, is er meer zicht op de kwaliteit van zorgverlening en kunnen we beter onderling contact houden over gemaakte afspraken, wat de kwaliteit en samenwerking ten goede komt. Alle gemeenten in de regio hebben de stukken vastgesteld en de aanbesteding voor jeugdhulp in Regio Hart van Brabant is gestart. 

> Collegebesluit vaststelling inkoopstrategie jeugdhulp

> Regionaal persbericht Hart van Brabant

Regionale samenwerking

Als het gaat om jeugdhulp werkt de gemeente Heusden samen met elf andere gemeenten in de regio Hart van Brabant. Hierbij is zowel de inkoop als de uitvoering van de jeugdhulp regionaal georganiseerd. Zo hebben de gemeenten in Midden-Brabant gezamenlijk contracten gesloten met een aantal zorgaanbieders. Op 1 januari 2023 gaan nieuwe contracten in voor jeugdhulp. Op de website www.zorginregiohartvanbrabant.nl vindt u meer informatie over jeugdhulp in de regio en de nieuwe inkoop hiervan. 

> Naar het nieuwsbericht over inkoop jeugdzorg

Meer informatie

Wilt u meer weten over jeugdhulp in de gemeente Heusden of wilt u jeugdhulp aanvragen? Neem dan contact op met Bijeen, telefoon (073) 78 201 78. E-mailen kan ook: info@bijeenheusden.nl