Voortijdig schoolverlaten

Een goede opleiding is de basis voor een goede toekomst. Om die reden proberen scholen en gemeente te voorkomen dat leerlingen voortijdig en zonder startkwalificatie van school gaan. Ook u als ouder kunt daarbij een rol spelen.

Jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie zijn leerplichtig. Een startkwalificatie is een diploma vwo, havo of mbo niveau 2 of hoger. Als leerlingen voortijdig van school gaan, zal de school de leerplichtambtenaar van de gemeente waarschuwen. Deze zoekt uit waarom de leerling niet naar school gaat, waarna hij maatregelen zal treffen om hem of haar weer naar school te laten gaan.

Oorzaken van voortijdig schooluitval

Uw kind kan om verschillende redenen besluiten om voortijdig van school te gaan. Het kan te maken hebben met slechte schoolprestaties, niet willen leren, gedragsproblemen, problemen door (verkeerde) vrienden of problemen thuis. 

Kijk wat de reden kan zijn en bespreek dit met uw kind. Het kan ook nuttig zijn om er met andere ouders over te praten. Dit kan nuttige inzichten en tips opleveren. Onderhoud ook goed contact met de school. Zij hebben vaak goed zicht op de ontwikkeling van uw kind en merken het vaak al in een vroeg stadium als er problemen zijn.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar via telefoonnummer (073) 782 0178 (bereikbaar van 9.00 tot 13.00 uur). E-mailen kan ook: info@bijeenheusden.nl.  

Hoe kunt u voortijdig schooluitval voorkomen?

Kinderen hebben positieve steun nodig van hun ouders, maar ook van hun sociale omgeving. Daarnaast is het belangrijk dat uw kind extra aandacht krijgt op school om zo betere sociale vaardigheden te ontwikkelen en ook om goede schoolprestaties te stimuleren. Denk hierbij aan hulp bij het huiswerk en extra aandacht in de klas. Als kinderen weer goede cijfers halen, zullen ze zich meer gemotiveerd voelen en beter hun best doen.