Wet verplichte ggz

Sinds 1 januari jl. is de Wvgzz, een nieuwe wet over verplichte geestelijke gezondheidszorg, van kracht. Deze wet geldt voor mensen die door een psychische aandoening een gevaar vormen voor zichzelf of voor anderen. Soms is het dan nodig dat zij verplicht hulp krijgen. De Wvggz regelt dit.

Nieuw is dat inwoners zelf een melding kunnen doen als zij denken dat iemand dringend psychische hulp nodig heeft. Inwoners van de gemeente Heusden kunnen die melding doen bij het Crisis Interventie Team (CIT) in de regio Hart van Brabant.

Onderzoek
Na een melding volgt een onderzoek of verplichte ggz nodig is. Verplichte zorg is een uiterste middel. De psychiater bekijkt altijd eerst samen met de betrokkene en zijn familie of vrijwillige zorg mogelijk is. Als verplichte zorg nodig is, maakt de zorgverlener samen met de patiënt een zorgplan. Hierin staat wat de patiënt nog meer nodig heeft om mee te kunnen doen in de maatschappij. Bijvoorbeeld begeleiding bij het wonen, hulp bij de financiën of het aanpakken van een verslaving.

Patiënten en hun familie krijgen zo meer inspraak in de behandeling, en ook in de zorg en ondersteuning daarna. De verplichte zorg kan ook thuis of poliklinisch plaatsvinden. Een verplichte opname in een instelling is niet altijd nodig.

Inwoners beter gehoord
Inwoners die zich ernstig zorgen maken om bijvoorbeeld een buurtbewoner of een familielid, worden straks beter gehoord. Ook komen mensen met ernstige psychische problemen eerder in beeld en kan sneller een passende behandeling starten. Zo kunnen we beter zorgen voor mensen met een psychiatrische aandoening en gaan we overlast tegen.

Acuut gevaar
Het kan ook zijn dat iemand acuut een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving. Dan kan direct verplichte zorg ingezet worden. De burgemeester legt een crisismaatregel op, op basis van een medische verklaring van een psychiater. De burgemeester zal de patiënt zo mogelijk (laten) horen.

Crisis Interventie Team
Crisis Interventie Team (CIT) biedt 24 uur per dag hulp bij crisissituaties en bij verward gedrag. Het CIT bestaat uit professionals van Jeugdbescherming Brabant, Veilig Thuis, GGZ Breburg, Amarant Groep en Sterk Huis. Samen hebben ze alle expertise in huis om een goede beoordeling van de situatie te maken.

Bereikbaarheid
Het CIT is bereikbaar via 0800-8013. Is er acute dreiging? Bel dan 112. Uiteraard kunnen inwoners hun zorgen ook altijd bespreken met de huisarts, een medewerker van de Toegang, of een andere professional die voor hen vertrouwd is.

Meer weten? Raadpleeg de website van de regio Hart van Brabant