Privacy

Binnen gemeente Heusden en Bijeen Heusden verwerken we veel persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Die gegevens verwerken we om je van dienst te kunnen zijn en om onze (wettelijke) taken uit te voeren. Als burger moet je erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en veilig met je persoonsgegevens omgaan. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. Wij zijn ons hiervan bewust en zorgen dat je privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

De bescherming van persoonsgegevens is geregeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens die boa’s gebruiken voor hun opsporingstaken, vallen onder politiegegevens. Daarvoor geldt de Wet politiegegevens (Wpg). Daarom hebben we specifiek voor politiegegevens aanvullend beleid en een aanvullende privacyverklaring opgesteld.

Beleid informatiebeveiliging & privacy

Ons gemeentebestuur, management en onze medewerkers spelen een cruciale rol bij het waarborgen van privacy. Via ons vastgestelde beleid informatiebeveiliging en privacy geven we duidelijke richting aan privacy en laten we zien hoe we privacy waarborgen, beschermen en handhaven.  

Privacyverklaring

In onze privacyverklaring geven we aan hoe we dagelijks omgaan met persoonsgegevens en privacy. Op sommige punten wijken de regels in de Wet politiegegevens af van die in de AVG. Dat geldt o.a. voor de privacyrechten. Daarom hebben we een aanvullende privacyverklaring Wpg opgesteld.

Je privacyrechten

Je hebt verschillende privacyrechten om controle te houden over je persoonsgegevens. Dat is geregeld in de AVG en Wpg. Dit zijn de “rechten van betrokkene”. Je hebt onder andere het recht van inzage. Daarmee kunt je vragen welke persoonsgegevens de gemeente van je verwerkt. Kloppen die gegevens niet, dan kun je vragen de persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen.

Meer informatie over je privacyrechten en wat wij doen met je verzoek, lees je in onze privacyverklaring.  

Via onderstaande link kun je een verzoek indienen:

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Binnen gemeente Heusden is een FG aangesteld. Dat is een onafhankelijke interne toezichthouder en adviseur voor de bescherming van persoons- en politiegegevens. Meer informatie over de FG vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je een opmerking of vraag over privacy die niet op deze pagina wordt beantwoord? Of wil je een klacht indienen over de manier waarop de gemeente met je persoonsgegevens omgaat? Neem dan rechtstreeks contact op met onze FG via het onderstaande contactformulier.

Contactformulier