Jeugdhulp

Het Jeugd- en Gezinsteam (JGT) van Bijeen Heusden is het aanspreekpunt voor gezinnen in de gemeente Heusden met vragen of zorgen over de ontwikkeling van hun kind(eren), gezinssituatie of de opvoeding. Dat kan gaan over het gedrag of de ontwikkeling van je kind of hoe je lastige situaties met je kind het beste kunt aanpakken. Maar ook over pesten, verslaving, echtscheiding en/of psychische klachten.

Het JGT is er voor gezinnen met kinderen tot 18 jaar. Samen met het gezin maakt de jeugd- en gezinsprofessional een plan om de vragen of knelpunten in de gezinssituatie aan te pakken. Gezinnen worden begeleidt zodat zij zelf weer grip krijgen op de situatie. Dit doet de professional door passende ondersteuning te bieden waardoor het gezin op weg geholpen wordt en uiteindelijk geen ondersteuning meer nodig heeft. Bij complexere opvoedvragen zorgt de professional dat de juiste specialistische jeugdhulp wordt ingezet. Waar nodig blijft de professional betrokken bij het gezin om te voorkomen dat er (nieuwe) problemen binnen een gezin ontstaan.

Contact
Heeft u vragen of zorgen over de ontwikkeling van uw kind(eren), gezinssituatie of de opvoeding. Klop dan gewoon aan bij de plek waar u dat altijd al deed; bijvoorbeeld uw huisarts, het consultatiebureau of school. Deze partners kunnen u doorverwijzen naar Bijeen Heusden. U kunt zich ook direct melden bij Bijeen Heusden. Dit kan via het telefoonnummer (073) 78 201 78 of per mail op info@bijeenheusden.nl.

Tijdens het eerste contact plant een medewerker van Bijeen Heusden een verkennend gesprek in.

In dit eerste verkennende gesprek stellen we vragen om de situatie beter te begrijpen. We vragen bijvoorbeeld naar uw gezinssituatie, de problemen waar u tegenaan loopt en wat er goed gaat. Samen bespreken we mogelijke oorzaken en oplossingen. Het is daarom belangrijk dat tijdens dit gesprek uw kind ook aanwezig is. Als uw kind 16 jaar of ouder is, dan is de aanwezigheid van ouders/verzorgers gewenst maar niet verplicht.

U ontvangt van ons een verslag van dit gesprek. Als de jeugdige 16 jaar of ouder is ontvangt zij of hij dit verslag. Dit verslag bespreken we in ons team zodat we de juiste ondersteuning kunnen bieden of organiseren met andere organisaties. Wanneer wij andere organisaties willen betrekken gaat dit altijd in overleg met u en uw kind(eren). Samen met u gaan we vervolgens de ondersteuning vanuit ons of eventuele andere organisaties in gang zetten.

We willen voor onze inwoners zorg die gericht is op de hele leefomgeving in plaats van alleen het kind. Uit verschillende voorbeelden in het land blijkt dat deze manier van werken succesvol is en leidt tot betere zorg en ondersteuning. De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp. Het JGT speelt hierin een belangrijke rol. We bieden zelf ondersteuning, maar kunnen ook specialistische jeugdhulp inzetten waar nodig.

De gemeente Heusden heeft een cliëntervaringsonderzoek (CEO) laten uitvoeren in het kader van de Jeugdwet over het jaar 2022. Klik op de link hieronder om de resultaten te bekijken.

> Factsheet resultaten CEO 2022

De professionals van het JGT werken samen met de wijkteams, scholen, huisartsen en aanbieders van specialistische hulp. We gaan samen op zoek naar de oorzaak van het gedrag of probleem en pakken die aan. We zoeken zoveel mogelijk naar oplossingen dichtbij, samen met school. Zo krijgen Heusdense gezinnen de best passende ondersteuning. 

Is een situatie onveilig? Dan werken we samen met Veilig Thuis Midden-Brabant en waar nodig met het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant.

Als het gaat om jeugdhulp werkt de gemeente Heusden samen met elf andere gemeenten in de regio Hart van Brabant. Hierbij is zowel de inkoop als de uitvoering van de jeugdhulp regionaal georganiseerd. Dit doen we met andere gemeenten omdat we gezamenlijk de jeugdhulp verder willen verbeteren.

Het is belangrijkste is om tot een overzichtelijker aantal zorgaanbieders te komen. Door met minder zorgaanbieders te werken, is er meer zicht op de kwaliteit van zorgverlening en kunnen we beter onderling contact houden over gemaakte afspraken, wat de kwaliteit en samenwerking ten goede komt. Op de website www.zorginregiohartvanbrabant.nl vindt u meer informatie over jeugdhulp in de regio en de nieuwe inkoop hiervan. 

> Naar het nieuwsbericht over inkoop jeugdzorg

Jouw gegevens worden verwerkt in ons systeem. De professionals die onderdeel uitmaken van het JGT hebben toegang tot dit systeem. Wij vragen je toestemming om de gegevens te mogen delen met de medewerkers van het JGT. Is jouw kind 12-16 jaar? Dan moet deze ook toestemming geven. Is jouw kind 16 jaar of ouder dan is alléén toestemming nodig van het kind. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens binnen het JGT indienen via de website van de gemeente
www.heusden.nl/privacy.

Hieronder zijn een aantal websites opgesomd waar je meer informatie vind over het opvoeden van jouw kinderen.