Over Bijeen

Bijeen is het netwerk van partijen, dat in de gemeente Heusden actief is op het terrein van zorg, jeugd, werk en welzijn. Samen zorgen zij ervoor dat iedereen de zorg en ondersteuning krijgt, die nodig is.

Het netwerk van Bijeen bestaat onder meer uit gemeente Heusden, ContourdeTwern, Sterk Huis, MEE Plus Brabant Noord, GGD Hart voor Brabant, Baanbrekers, Stichting de Schroef, de wijkverpleegkundigen van Schakelring en Thebe en de ervaringsdeskundigen van RIBW. Ook Woonveste, Kredietbank Nederland en politie werken nauw samen met Bijeen. 

Waarvoor kunt u bij Bijeen terecht?

Heeft u zorg of ondersteuning nodig of heeft u een vraag, klop dan gewoon aan bij de plek waar u dat altijd al deed; bijvoorbeeld uw huisarts, het consultatiebureau, de wijkverpleegkundige, de wijkwinkel of – als het om werk en inkomen gaat – Baanbrekers. Als de situatie daar om vraagt zoekt Bijeen samen met u naar de beste oplossing.

Weet u niet waar u met uw vraag naartoe moet? Neem dan contact op met Bijeen, telefoon (073) 78 201 78. E-mailen kan ook: info@bijeenheusden.nl.

> Ondersteuning nodig, en dan...

Samen aan de slag

Bij het zoeken naar de beste oplossing wordt eerst gekeken wat u eventueel zelf kunt en wie uit uw directe omgeving kan helpen. Als het nodig is, regelt Bijeen professionele ondersteuning. Op die manier zorgen we ervoor dat u zelf de regie over uw leven behoudt.

Hoe hebben we het in Heusden geregeld

Voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet hebben het college en de gemeenteraad van Heusden een aantal beleidsstukken vastgesteld. Al deze stukken zijn volgens de uitgangspunten uit het beleidskader transitie sociaal domein opgesteld.

> Overzicht van de vastgestelde beleidsstukken binnen het sociaal domein van de gemeente Heusden