Ondersteuning nodig en dan...?

U heeft zorg of ondersteuning nodig, maar er is niemand in uw omgeving die u daarbij kan helpen? In dat geval kunt u een beroep doen op Bijeen.

Voor al uw hulpvragen kunt u terecht bij het Aanmeldpunt van Bijeen of bij een van de wijkwinkels in onze gemeente. Tijdens het eerste contact bekijken zij samen met u wat er precies aan de hand is. Daarbij wordt gekeken wat u zelf kunt doen en wat mensen in uw omgeving eventueel voor u kunnen betekenen. Daarbij wordt ook bekeken of u via bestaande voorzieningen geholpen kunt worden. Denk daarbij aan de klussendienst Zorgsaam Heusden, de dagbesteding van Met Elkaar of bijvoorbeeld het Spreekuur Geldzaken.

> Aanmeldpunt Bijeen

Cliëntondersteuning

Als tijdens het eerste gesprek niet duidelijk wordt wat de beste oplossing is, kan besloten worden om een cliëntondersteuner of consulent van Bijeen in te schakelen. Een cliëntondersteuner ondersteunt u bij het oplossen van uw problemen en het regelen van hulp, met als doel dat u daarna weer zelf verder kunt. De hulp die een cliëntondersteuner biedt, is gratis.

> Meer informatie over cliëntondersteuning

Keukentafelgesprek

Als er professionele hulp nodig is, dan maakt het Aanmeldpunt met u een afspraak voor een zogenoemd keukentafelgesprek. Tijdens dit gesprek gaat de consulent van Bijeen met u verder in gesprek over uw situatie en uw vraag om zo de meest passende oplossing te vinden. Op basis hiervan maakt u vervolgens samen met de consulent een persoonlijk plan. In dit plan legt u vast wat u of uw gezin nodig heeft. Ook beschrijft het plan hoe die ondersteuning georganiseerd wordt. Door uzelf, uw familie of anderen. Eventuele professionele ondersteuning zal de consulent van Bijeen samen met u regelen.

> Meer informatie over het keukentafelgesprek 

Evaluatieformulier Wmo begeleiding

Het evaluatieverslag is bedoeld om de ondersteuning die heeft plaatsgevonden te evalueren. Het is de bedoeling dat u, de zorgaanbieder en de toegang zicht krijgen of de resultaten wel of niet behaald zijn en of de gemaakte afspraken zijn nagekomen. Het evaluatieverslag wordt ingevuld bij beëindiging van de ondersteuning of als de beschikking bijna afloopt. Een verlenging of vervolgvraag dient 8 weken vóór het aflopen van de beschikking te worden aangevraagd en wordt in behandeling genomen als het evaluatieformulier volledig ingevuld en onderbouwd is aangeleverd. Mocht de medewerker van de toegang aanvullende vragen hebben, dan kan daarover contact worden opgenomen met u en/of de zorgaanbieder. Dit verslag wordt dan gebruikt bij de nieuwe aanvraag.

> Evaluatieformulier