Persoonsgebonden budget (pgb)

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg, hulp of begeleiding kunt inkopen, bij een zorgverlener die u zelf uitkiest.

Pgb of Zorg in Natura

Met een pgb heeft u zelf de regie over uw zorg, zodat u de hulpverlening optimaal kunt afstemmen op uw persoonlijke situatie en wensen. Een mogelijk nadeel van een pgb is dat u een goede administratie moet bijhouden. En dat u verantwoording moet afleggen over de besteding van uw pgb. Het alternatief voor een pgb is Zorg in Natura (ZiN). In dat geval wordt de zorg geregeld door de gemeente (via Bijeen).

Voorwaarden

Als u een pgb wilt aanvragen bij Bijeen, dan moet u kunnen uitleggen waarom het reguliere zorgaanbod (ZiN) niet passend is in uw situatie.  

Daarnaast moet u het pgb kunnen beheren. Denk daarbij aan afspraken met zorgverleners en het contracteren. Ook bent u zelf verantwoordelijk voor het voeren van de administratie via 'Mijn PGB' van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hiervoor kunt u ook iemand machtigen. Welke verantwoordelijkheden er bij een pgb komen kijken, kunt u lezen in de informatiebrochure Dienstverlening PGB van de SVB.

> Naar de brochure Dienstverlening PGB   

Verder moet u er als pgb-houder voor zorgen dat de ondersteuning, hulpmiddelen en aanpassingen die u aanschaft ook veilig en van goede kwaliteit zijn. Als de zorg die u via het pgb inkoopt duurder is dan zorg in natura, dan mag Bijeen op deze grond uw aanvraag niet weigeren. Wel zult u in dat geval de extra kosten zelf moeten betalen. Dit kan via een vrijwillige storting bij de SVB.

Aanvragen

Als u een pgb wilt aanvragen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet, dan kunt u daarvoor terecht bij Bijeen. Als het de Wmo betreft dan betreft het onder meer hulp bij het huishouden, hulpmiddelen, begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf of beschermd wonen. Binnen de Jeugdwet kunt u een pgb aanvragen voor begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en GGZ, waaronder pleegzorg en verblijf.

Bent u inwoner van de gemeente Heusden, dan kunt u een pgb aanvragen bij Bijeen. Een consulent van Bijeen bekijkt dan samen met u tijdens een keukentafelgesprek of een pgb de juist vorm is. Is dat het geval, dan wordt u gevraagd een budgetplan te maken waarin u omschrijft welke zorg u met het budget wilt inkopen en welke doelen u daarmee wilt bereiken. Op basis van dit budgetplan wordt het pgb al dan niet toegewezen.

Uitgaven en betalingen

De gemeente maakt uw budget over op een rekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB beheert uw budget en betaalt de rekeningen van de zorgverlener op basis van de facturen die u bij de SVB indient. Dit heet het trekkingsrecht. U kunt uw budget en betalingen inzien op de website van de SVB via 'MijnPGB'.

Meer informatie hierover vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en bij Per Saldo.

Pgb beschermd wonen

Heeft u een pgb voor beschermd wonen en verloopt deze indicatie binnenkort? Dan kunt u voor een herindicatie terecht bij het Toegangsteam beschermd wonen in Tilburg. De gemeente Tilburg verzorgt namens de gemeente Heusden namelijk het beschermd wonen. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met MEE regio Tilburg, telefoon: (013) 542 41 00.

Voor de continuïteit van uw zorg is het van belang dat u minimaal 8 weken vóór het verlopen van uw indicatie een herindicatie aanvraagt. Als u geen gebruik meer wilt maken van beschermd wonen maar wel van een andere vorm van ondersteuning, dan kunt u contact opnemen met Bijeen.

Een herindicatie kan ook worden aangevraagd als de zorg in uw ogen niet meer passend is. U kunt dan extra of juist minder zorg aanvragen bij het Toegangsteam beschermd wonen.

Meer informatie

Op de volgende website vindt u meer informatie over pgb's:

> PGB voor jeugdhulp (website Regelhulp)
> Wegwijs in het PGB (website Regelhulp)
> pgb.nl (website Per Saldo)
> Sociale Verzekeringsbank (SVB)